Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na 2. seminarium "Cisza. Znaczenia i konteksty" w dn. 29.11.2022 r.
Drugie spotkanie będzie miało miejsce w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, ul. Gołebia 9 (lub wejście od ul. św. Anny 6), sala 315

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cisza. Znaczenia i konteksty

W 1969 roku Rada Muzyczna UNESCO jednomyślnie przyjęła ustawę, która każdemu człowiekowi daję prawo do ciszy w miejscach prywatnych i publicznych, a naruszanie tego prawa uznano za pogwałcenie wolności osobistej. Działania Rady Muzycznej były reakcją na hipertrofie dźwięków, szczególnie mocno doświadczaną w miastach. Zmniejszające się obszary ciszy i spokoju (tzw. galenosfery) od nadmiaru szkodliwych dźwięków (hałasu) stały się poważnym problemem medycznym, społecznym i politycznym.

Fenomen ciszy można jednak rozważań w szerszych kontekstach, które wykraczają poza zabiegi edukacyjne, medyczne, urbanistyczne czy związane z działaniami społecznymi (obywatelskimi). Cisza posiada bogate znaczenia: teologiczne, filozoficzne, rytualne, etnograficzne i in. Coraz częściej cisza staje się tematem i materią dla działań artystycznych podejmowanych przez kompozytorów, rzeźbiarzy, performerów i innych twórców. 

Pole semantyczne ciszy wykracza dalece poza definicję akustyczną. O polisemantyczności fenomenu ciszy, o jej antropologicznym wymiarze świadczą choćby ustabilizowane w polszczyźnie związki wyrazowe: „cisza jak makiem zasiał”, „cisza absolutna”, „śmiertelna cisza”, „złowieszcze milczenie”, „milczeć jak grób”, „głuche kąty”, „cisza przed burzą” itd. 

W roku akademickim 2022/2023 zapraszamy na seminarium, w trakcie którego chcemy wsłuchać się w ciszę rozumianą nie tylko jako zjawisko akustyczne czy muzyczne, ale jako poznawczą metaforę i opalizujący w znaczenia symbol. Do rozmowy o ciszy zaprosiliśmy przedstawicieli różnych perspektyw (artystów, kulturoznawców, antropologów, filozofów, akustyków) przyjmując, że takie panoramiczne słuchanie umożliwi pogłębioną refleksję o znaczeniach i roli ciszy.

Semianarium odbywa się:

- w Instytutcie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, ulica Gołebia 9 (wejście również od ulicy św. Anny 6), w sali 315 (II piętro);

- zazwyczaj w trzeci wtorek miesiąca (dokładnych harmonogram, tytuły i streszczenie seminariów, lista zaproszonych gości znajdują się poniżej);

- w godzinach 17.00-19.00.

Chcemy żeby nasze seminaria były dostępne online, a ich zapis udostępniony za darmo, dlatego obowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu wizerunku.

Z tego powodu rejestracja na seminarium zarówno w formie stacjonarnej i on-line jest obowiązkowa przez formularz, który znajdziesz tutaj: https://forms.office.com/e/hSPcG5Qw02

Wypełniając formularz stwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz warunki Regulaminu (https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl/seminarium - zakładka poniże "Regulamin")

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę informując nas o tym np. przez e-mail na adres fonoteka@uj.edu.pl

REGULAMIN

 

Seminarium hybrydowego pod nazwą:
Cisza. Znaczenia i konteksty

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1 Organizator, termin i czas trwania Wydarzenia

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników seminarium hybrydowego „Cisza. Znaczenia i konteksty”, zwanego dalej „Wydarzeniem”, które odbędzie się w dniach 12.12.2022, 17.01.2023, 28.02.2023, 14.03.2023, 18.04.2023, 23.05. 2023, 13.06.2023 r., stacjonarnie w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz online za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej, (zwanej dalej „Platformą”).

 1. Organizatorem Wydarzenia jest Uniwersytet Jagielloński (zwany dalej „Organizatorem”), ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków 
 2. Opiekę naukową nad przebiegiem Wydarzenia sprawuje dr Łukasz Sochacki (zwany dalej „Komitetem Naukowym”). 
 3. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu Wydarzania zgłosi chęć udziału w Wydarzeniu w sposób, o którym mowa w § 2 Regulaminu i zaakceptuje zasady uczestnictwa w Wydarzeniu, o których mowa w Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”). 
 4. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej Wydarzenia: https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl/seminarium, zwaną dalej „Stroną Wydarzenia”) , w wersji polskojęzycznej , w sposób umożliwiającej jego pobranie. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na Stronie Wydarzenia.  
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia w sytuacji gdy jego przeprowadzenie w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana terminu Wydarzenia zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Wydarzenia.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Wydarzenia.

 

§ 2 Rejestracja udziału w Wydarzeniu

 1. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny i odbywa się: stacjonarnie w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz online na wyznaczonej przez Organizatora Platformie, do której zarejestrowany Uczestnik uzyska dostęp po zalogowaniu się w Panelu logowania dostępnym na stronie: https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl/seminarium Logowanie na stronach Platformy poprzedzone będzie akceptacją Regulaminu oraz udzieleniem przez Uczestnika upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w Regulaminie.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu, zarówno stacjonarnie, jak i online, wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie: https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl/seminarium, (zwanym dalej „Systemem rejestracyjnym”), w którym osoba chcąca uczestniczyć w Wydarzeniu będzie zobowiązana wskazać następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, afiliacja. 
 3. Szczegółowy sposób rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu i terminy zostały podane na Stronie Wydarzenia: https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl/seminarium
 4. W razie rezygnacji z udziału w Wydarzeniu Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e- mail: fonoteka@uj.edu.pl
 5. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu.
 6. Uczestnictwo online w Wydarzeniu wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. dostęp do Internetu;
 2. urządzenie końcowe;
 3. oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. tekstowych, dźwiękowych, graficznych, multimedialnych, wideo itp.);
 1. Postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników Wydarzenia. Z chwilą zalogowania się na Platformie w celu uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w Regulaminie. Zalogowanie się Uczestnika na Platformie w celu uczestnictwa w Wydarzeniu zostaje dokonane w momencie uzupełnienia danych Uczestnika w treści Panelu logowania, oraz przesłania ich przez Uczestnika wraz ze zgodami, o których mowa w § 5-7 Regulaminu, za pomocą systemu znajdującego się na stronie pod adresem: https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl/seminarium

 

§ 3 Prawa i obowiązki Uczestników Wydarzenia

 1. W trakcie Wydarzenia będą prezentowane Wykłady prelegentów oraz Debata. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, osobiście w Auli Dużej AM, lub online za pośrednictwem czatu dostępnego na stronach Platformy, w czasie rzeczywistym, podczas trwania Wydarzenia. Szczegółowe informacje i dokładny program Wydarzenia dostępny jest na Stronie Wydarzenia.
 2. Każdy zarejestrowany Uczestnik online ma prawo udziału za pośrednictwem Platformy, w wybranym przez siebie Wykładzie w ramach sesji ustnej oraz w imprezach towarzyszących, tj. grupy robocze, walne zebranie. Ponadto do dnia ……………..[ŁS1] , na stronach Platformy Organizator będzie udostępniał Uczestnikom nagranie Wydarzenia (zwane dalej „Relacją z Wydarzenia”), z którym Uczestnicy będą mogli się zapoznać po zalogowaniu się na Platformie..
 3. Każdy Uczestnik online ma prawo zgłaszania pytań do autorów Wykładów, za pośrednictwem czatu dostępnego na stronach Platformy. Spośród nadesłanych pytań moderator czatu wybierze te, które zostaną zadane autorowi Wykładu w przeznaczonym do tego czasie, po zakończeniu danej sesji Wykładów. Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania tych Wykładów, jak również harmonogram Wydarzenia zdecyduje o liczbie zadawanych pytań.
 4. Organizator Wydarzenia udostępniając Uczestnikom materiały konferencyjne zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania przez Uczestników praw własności intelektualnej. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania materiałów udostępnionych im przez Organizatora wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 5. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Wydarzenia i jego program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Wydarzenia. Organizator jest uprawniony do wyłączenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności: 
 1. zakłócają przebieg Wydarzenia; 
 2. podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w uzasadnione interesy osób trzecich; 
 3. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Wydarzenia; 
 4. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek. 
 1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za: 
 1. nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika;
 2. brak lub przerwy w dostępie do Internetu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;
 3. wadliwość sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Uczestnika;
 4. nieprawidłową obsługę Platformy przez Uczestnika;
 5. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

 

§ 4 Prelegenci

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania, którzy Uczestnicy będą prezentować Wykład w ramach Wydarzenia. Będą oni zwani dalej „Prelegentami”. Ich autorski Wykład (zwany dalej „Nagraniem”) zostanie udostępniony pozostałym Uczestnikom podczas Wydarzenia, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live streamingu na stronach Platformy, a ponadto zwielokrotniony i utrwalony wraz z pozostałymi Wykładami, w postaci Relacji z Wydarzenia, które będą udostępniane na stronach Platformy w okresie do dnia ………………….[ŁS2] dla zalogowanych uczestników Wydarzenia.
 2. Podjęcie działań, o których mowa w ust. 1 powyżej jest wyrazem udzielenia Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Wykładu i Nagrania, na warunkach określonych w § 5- 7 Regulaminu na cele podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika jako Prelegenta, a także w celu organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia.
 3. Wygłoszenie Wykładu, jak i udzielenie Organizatorowi upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w § 5- 7 Regulaminu na wszystkich wskazanych tam polach eksploatacji jest nieodpłatne i następuje na cele statutowe Organizatora.
 4. Udzielenie Organizatorowi upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w § 5- 7 Regulaminu jest dobrowolne, ale konieczne do wygłoszenia Wykładu przez Prelegenta.

 

§ 5 Licencja na korzystanie z Wykładu

 1. Prelegent ponosi pełną odpowiedzialność za formę i treść Wykładu. Prelegent zobowiązuje się do opracowania i prezentacji autorskiego Wykładu, który nie będzie naruszał praw i dóbr osobistych osób trzecich, zawierał tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie w treści Wykładu ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.
 2. Jeżeli jakąkolwiek część Wykładu stanowić będą elementy prawnie chronione, do których prawa nie będą przysługiwały Prelegentowi, Prelegent gwarantuje, że jest uprawniony do ich wykorzystania w zakresie niezbędnym do wygłoszenia Wykładu i udzielenia Organizatorowi Licencji z prawem udzielania sublicencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, bez konieczności pozyskiwania przez Organizatora dodatkowych zgód i zezwoleń.

3.Prelegent wyraża zgodę na udostępnienie Nagrania Wykładu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live streamingu na stronach Platformy oraz na jego zwielokrotnienie i utrwalenie w zestawieniu z innymi Wykładami, w postaci Relacji z Wydarzenia, która będzie udostępniana na stronach Platformy do dnia ……………………...[ŁS3] 

 1. Prelegent udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji z prawem udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja zakresie, na korzystanie z Wykładu w formie Relacji z Wydarzenia - w całości lub w części, samodzielnie, jaki w ramach utworu zbiorowego, w zestawieniu z utworami i elementami dowolnie wybranymi przez Organizatora (m. in. z Wykładami innych Prelegentów w ramach Relacji z Wydarzenia i tzw. materiałów konferencyjnych, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, planszą początkową i końcową), jak również z jego opracowań, adaptacji i wszelkich materiałów, grafik, fragmentów, ujęć, dokumentacji powstałych tak w trakcie utrwalenia Relacji z Wydarzenia, jak i po jej utrwaleniu- w celach informacyjnych, edukacyjnych i dokumentacyjnych Wydarzenia, w tym w szczególności jego wykorzystywanie, udostępnianie w Internecie, Intranecie, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, na stronach Platformy i na innych stronach internetowych Organizatora.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 3- 4 powyżej (zwana dalej „Licencją”), zostaje udzielona Organizatorowi z chwilą dokonania przez Prelegenta rejestracji online, stosownie do postanowień § 4 ust. 1 Regulaminu, na czas do dnia ……………………. [ŁS4] i obejmuje korzystanie z Wykładu w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalania i zwielokrotniania Wykładu - wytwarzania egzemplarzy Wykładu - techniką zapisu magnetycznego i techniką cyfrową (m.in. DVD, nośniki magnetooptyczne);
 2. w zakresie rozpowszechniania Wykładu – publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie Wykładu na Platformie w taki sposób, aby każdy zalogowany Uczestnik Wydarzenia mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w okresie do 30 września 2021r., przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych, nadawanie Wykładu przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej;
 3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wykład utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 
 4. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych Wykładu, w tym dalszych projektów/materiałów opartych na Wykładzie lub ich poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych lub przestrzennych Wykładu i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie;
 5. modyfikowanie Wykładu w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Wykładu lub jego pojedynczych elementów;
 1. Licencja obejmuje także prawo wykonywania przez Organizatora praw zależnych do Wykładu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3- 5 powyżej- w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w Wykładzie i wykonywania jego opracowań, korzystania i rozporządzania utworami zależnymi oraz do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do Wykładu.
 2. Prelegent upoważnia Organizatora i podmioty działające na jego rzecz, do wykonywania jego autorskich praw osobistych do Wykładu, a w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy Wykładu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu Wykładu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z Wykładu oraz decydowania o sposobie oznaczenia autora Wykładu i zobowiązuje się do niewykonywania tych praw względem Organizatora i podmiotów działających na jego rzecz.
 3. Z chwilą rejestracji online Prelegent udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji na czas do dnia …………………….., [ŁS5] z prawem udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja zakresie, na korzystanie z Wykładu, na polach eksploatacji analogicznych do tych, o których mowa w ust. 2 i 4-7 powyżej. Do Wykładu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 4. Z chwilą wygłoszenia Wykładu, Prelegent udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji na czas do ………… [ŁS6] z prawem udzielania sublicencji o analogicznym zakresie jak licencja, na korzystanie z Nagrania, na polach eksploatacji analogicznych do tych, o których mowa w ust. 2 - 7 powyżej. Do Nagrania stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Ponadto, Prelegent upoważnia Organizatora i podmioty działające na jego rzecz, do wykonania kontroli technicznej jakości nagranego Wykładu (QC - quality control), w tym m.in sprawdzenie poprawności pliku (containder, codec, bitrate), jego długości, przycięcia początku i końca, dodania planszy początkowej i/ lub końcowej. 
 5. Zgłoszenie przez Uczestnika woli wygłoszenia oraz dokonanie wyboru Uczestnika na Prelegenta jest równoznaczne ze zgodą na udzielenie Organizatorowi Licencji i zezwoleń, o których mowa w § 5-7 Regulaminu.
 6. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do Organizatora lub do podmiotów upoważnionych przez niego do korzystania z Wykładu roszczeń mających związek z tymi utworami lub ich poszczególnymi elementami, Prelegent:
 1. zwolni Organizatora i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Wykładu z przedmiotowych roszczeń, w zakresie w jakim zobowiązany był do nabycia od osób trzecich praw do elementów prawnie chronionych, w tym autorskich praw majątkowych i pokrewnych do tych utworów i poszczególnych ich elementów oraz do uzyskania od nich zezwoleń i upoważnień, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz
 2. będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Wykładu z tytułu wystąpienia wobec nich z roszczeniami, o których mowa w pkt a) powyżej, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne ich wykorzystanie lub bezprawne wykorzystanie ich poszczególnych elementów.

 

§ 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Organizator utrwali przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz - dla celów edukacyjnych, informacyjnych i dokumentacji Wydarzenia.
 2. Uczestnictwo w konferencji stacjonarnie w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ i online jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, zgody na udostępnianie jego wizerunku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live streamingu Wydarzenia na stronach Platformy oraz na utrwalenie wizerunku Uczestnika w Relacji z Wydarzenia, które będą udostępniane na Platformie w terminie do dnia ……………. [ŁS7] r., bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Włączenie kamery urządzenia końcowego przez Uczestnika online jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, zgody na udostępnianie jego wizerunku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live streamingu Wydarzenia na stronach Platformy oraz na utrwalenie wizerunku Uczestnika w Relacji z Wydarzenia, które będą udostępniane na Platformie w terminie do dnia ……………………..., [ŁS8] bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 4. Zgoda Uczestnika, o której mowa w ust. 3 powyżej obejmuje rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Platformy oraz utrwalonego w Relacji z Wydarzenia w związku z udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu technik zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie na Platformie w taki sposób aby każdy zalogowany Uczestnik Wydarzenia mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w okresie do …………….. [ŁS9] r., przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych dla celów, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
 5. Niezależnie od postanowień powyżej, z chwilą wygłoszenia Wykładu, stosownie do postanowień § 4 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik będący Prelegentem wyraża nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie, ilościowo i jakościowo zgodę na:
 1. przekazywanie jego wizerunku na potrzeby udostępnienia (odtworzenia) Wykładu, za pośrednictwem Platformy- w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live streamingu;
 2. utrwalenie wizerunku Prelegenta w Relacji z Wydarzenia oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Prelegenta utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w zakresie i w sposób analogiczny do tego, o którym mowa w § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu, w tym w szczególności na stronach Platformy, dla celów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 1. Uczestnik/ Prelegent jest świadomy, że Relacja z Wydarzenia zostanie udostępniona w Internecie na Platformie i będzie dostępne dla zalogowanych Uczestników Wydarzenia.
 2. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik/ Prelegent nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci Relacji z Wydarzenia, w którym został on wykorzystany oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej w ww. Relacji z Wydarzenia, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 3. Prelegent zostanie oznaczony w Nagraniu i Relacji z Wydarzenia poprzez podanie jego danych osobowych – imienia, nazwiska oraz nazwy jednostki macierzystej. Jednocześnie Prelegent wyraża zgodę na oznaczenie go w sposób wskazany powyżej. Prelegent oświadcza, że takie oznaczenie jest zgodne z jego życzeniem i nie narusza jego praw.
 4. Uczestnik zostanie oznaczony w Relacji z Wydarzenia poprzez podanie jego danych osobowych  – imienia, nazwiska oraz nazwy jednostki macierzystej. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie go w sposób wskazany powyżej. Uczestnik oświadcza, że takie oznaczenie jest zgodne z jego życzeniem i nie narusza jego praw.
 5. Wydarzenie może być nagrywane jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Wydarzenia bez uprzedniej zgody Organizatora.
 6. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizator informuje, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu: 
 1. realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w seminarium hybrydowym „Cisza. Znaczenia i konteksty, a także w celu rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu, przyjęcia zgłoszeń, wyboru Prelegentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b) RODO, na postawie umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu. Wydarzenie, organizowane w dniach 12.12.2022, 17.01.2023, 28.02.2023, 14.03.2023, 18.04.2023, 23.05. 2023, 13.06.2023 r.  przez Uniwersytet Jagielloński- Wydział Historyczny – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej będzie mieć charakter wydarzenia on-line z wykorzystaniem platformy streamingowej.
 2. przeprowadzenia Wydarzenia oraz Relacji z Wydarzenia i w celach edukacyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych Wydarzenia– w odniesieniu danych osobowych Uczestników i Prelegentów w postaci wizerunku - na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, uczestnictwa w Wydarzeniu i wygłoszenia Wykładu. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne. 
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą powierzone na mocy zawartej umowy powierzenia danych osobowych, wynikającej z art. 28 RODO, Microsoft, który jest dostawcą systemu rejestracyjnego.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą powierzone na mocy zawartej umowy powierzenia danych osobowych, wynikającej z art. 28 RODO, Microsoft która jest dostawcą Platformy.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres organizacji Wydarzenia oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Wydarzenia, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a), a w zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. b powyżej – do czasy wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. 
 7. Dana osobowe Uczestnika w postaci imienia, nazwiska, nazwy jednostki macierzystej, wizerunku może zostać utrwalona w Relacji z Wydarzenia i przetwarzana na stronach Platformy w sposób umożliwiający dostęp do niej zalogowanych Uczestników Wydarzenia, na cele informacyjne, edukacyjne i dokumentacyjne Wydarzenia, w tym na potrzeby relacji z Wydarzenia– zgodnie z § 6 Regulaminu. 
 8. Jeśli Uczestnik jest Prelegentem  to jego dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska oraz nazwy jednostki macierzystej będą przetwarzane w ramach Relacji z Wydarzenia na stronach Platformy do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a przypadku pozostałych Uczestników dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska oraz nazwy jednostki macierzystej będą przetwarzane w ramach Relacji z Wydarzenia na stronach Platformy do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
 9. Uczestnik ma prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 
 10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnik posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik możne przesłać e-mailem na adres: fonoteka@uj.edu.pl pocztą tradycyjną na adres: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Sekretariacie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków, pok. 25.
 12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 
 13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na Stronie Wydarzenia i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jej programu i formuły. O odwołaniu Wydarzenia Organizator niezwłocznie ogłosi na Stronie Wydarzenia. Organizator nie będzie wobec Uczestników i Prelegentów zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu i celem wygłoszenia Wykładu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin sporządzony został a w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i w języku angielskim z zastrzeżeniem, że w razie rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów między Organizatorem a Uczestnikami jest polski sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Referat połączony z prezentacją przedstawiony będzie w Laboratorium Akustyki Technicznej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Referat przedstawi genezę powstania laboratorium, omówienie głównych stanowisk badawczych i przyrządów, prezentację wybranych wynalazków i wdrożeń oraz pokaz ciekawego zjawiska (niespodzianka). W trakcie pobytu w komorze pogłosowej zmierzona zostanie "cisza". Przewidziana jest także dyskusja w trakcie prezentacji.

Czas trwania: ok. 60 min.
Miejsce spotkania: AGH, budynek D-1

 

Zespół Laboratorium Akustyki Technicznej Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH
dr inż. Adam Pilch
dr inż. Artur Flach
dr inż. Jarosław Rubacha
mgr inż. Aleksandra Chojak
mgr inż. Bartłomiej Chojnacki

 

więcej o Zespół Laboratorium Akustyki Technicznej Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

„Wszelkie hałasy w obrębie Sanatorium są surowo wzbronione. Cisza obowiązuje w całym gmachu oraz na leżalniach. Podczas godzin ciszy chorzy, pozostający w gmachu zakładu, powinni znajdować się w swoich pokojach”. Czy sanatoria przybierają za sprawą dyscypliny i nadzoru, sformalizowanych w niezliczonych regulaminach, kształt instytucji, które Erving Goffman określił niegdyś mianem „totalnych”, a zatem tworzących „miejsce pobytu i pracy znacznej liczby osób znajdujących się w podobnej sytuacji, odciętych na jakiś czas od reszty społeczeństwa i prowadzących sformalizowany tryb życia”? Jakie miejsce zajmują w nich nakaz ciszy i obowiązek milczenia?

Sugestie bibliograficzne:

T. Mann, Czarodziejska góra, t. 1, rozdział: Rozmowy przy stole.

M. Foucault, Nadzorować i karać, rozdział: Kompozycja sił.

 

​Dariusz Brzostek

​Dariusz Brzostek

Kulturoznawca, teoretyk literatury (Katedra Kulturoznawstwa UMK). Zajmuje się antropologią kulturową, sound studies, twórczością Stanisława Lema, poezją dźwiękową, muzyką eksperymentalną, horrorem, fantastyką naukową i afrofuturyzmem. Wykładał gościnne na: University of North Carolina at Chapel Hill (2018), Guangxi Normal University, Guangdong University of Foreign Studies, Tianjin Normal University (2016). Realizował nagrania terenowe w Finlandii, Francji, Portugalii, Chinach, USA, Maroku i na Jamajce. Uczestnik projektów badawczych Towards a Global History of Music, Reggae Research Network oraz Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN (2020-2023). Autor monografii: „Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy” (Toruń 2009), „Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem” (Toruń 2014), „Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza późnej nowoczesności” (Toruń 2020); współautor (z Katarzyną Marak i Miłoszem Markockim) książki „Gameplay, Emotions and Narrative. Independent Games Experienced” (Pittsburgh, 2019).

więcej o ​Dariusz Brzostek

Nagranie

Marek Chołoniewski

Marek Chołoniewski

Kompozytor i artysta dźwiękowy. Autor utworów kameralnych, elektroakustycznych, instalacji dźwiękowych i wideo, projektów interaktywnych i sieciowych. Profesor Akademii Muzycznej (kierownik Studia Muzyki Elektroakustycznej) i Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie (kierownik Pracowni Audiosfery). Założyciel i członek wielu zespołów. Występował i wykładał w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Płd. Organizator projektów międzynarodowych, m.in. Festiwalu Audio Art. Prezes Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, Stowarzyszenia Artystycznego Muzyka Centrum.

Obrazy są nieme. Obrazy nie mówią. Wygląda na to, że obraz jest ontycznie i semantycznie czymś  z u p e ł n i e   i n n y m  niż tekst. W związku z tym, jeśli chcemy cokolwiek istotnego na jego temat powiedzieć, to przynajmniej powinniśmy uwzględnić ten elementarny fakt o poważnych konsekwencjach epistemologicznych. Jeśli obrazy są  do   w i d z e n i a,  a do  c z y t a n i a  są teksty, to ta elementarna i nieredukowalna różnica powinna wyznaczać odmienność środków, przy pomocy których chcemy o nich rozprawiać. Powinna – ale czy rzeczywiście wyznacza?
Dariusz Czaja

Dariusz Czaja

Antropolog kultury, redaktor kwartalnika „Konteksty”, eseista, recenzent muzyczny. Prof. dr hab., wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Opublikował książki: Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne (2004); Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe (2006); Lekcje ciemności (2009) – nagroda Fundacji TVP Kultura („Gwarancja Kultury”); Gdzieś dalej, gdzie indziej (2010) – nagroda „Warszawska Premiera Literacka” 2011, nominacja do nagrody „Nike”; Antropołogija jak duchowna wprawa (Lwów 2012); Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe (2013); Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria (2013) – redaktor tomu; Kwintesencje. Pasaże barokowe (2014); Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa (2015) – redaktor tomu; Negde dalje, negde drugde (Belgrad 2016); Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości (2016) – z Wiesławem Juszczakiem. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych  (2018). więcej o Dariusz Czaja

Salome Voegelin

Salomé Voegelin is a writer, researcher, and practitioner, who works from the relational logic of sound to focus on the in-between and the liminal, where different disciplines meet in the contemporary crises of climate and public health, and where feminist, decolonial, and postanthropocentric demands can engender different and plural knowledge possibilities. She is engaged in the transversal and transdisciplinary potential of the sonic - to listen across disciplines and processes in order to develop a hybridisation of research where arts and humanities skills and methodologies can generate a contemporary response to climate, health and social emergencies. więcej o Salome Voegelin

Marcin Barski

Marcin Barski porusza się w estetyce ‘found sounds’ wyszukując i wykorzystując nagrania prywatne znalezione na kasetach magnetofonowych sprzedawanych na internetowych aukcjach i przede wszystkim na pchlich targach w różnych miastach w Polsce i zagranicą. Ideą działania jest zwrócenie uwagi na fenomen field recordingu, rozumianego nie jako działanie stricte artystyczne, a jako w pełni demokratyczna forma ekspresji i dokument wrażliwości. Nagrania zostały zrealizowane przez nieznanych twórców amatorów, i stanowią audialny dokument pewnej epoki.

Marcin Dymiter

Marcin Dymiter porusza się w kręgu elektroniki, field recordingu i muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska, muzykę do filmów, spektakli teatralnych, wystaw i przestrzeni publicznych. Jest autorem projektu Field Notes, map dźwiękowych i edukacyjnego cyklu muzycznego Tracklista. Prowadzi warsztaty dźwiękowe oraz działania przybliżające ideę field recordingu. Gra w projektach: emiter, niski szum, ZEMITER, MAPA oraz innych, efemerycznych formacjach. więcej o Marcin Dymiter

Rafał Mazur

Rafał Mazur w swojej działalności artystycznej łączy muzykę improwizowaną, nagrania terenowe, soundscape composition i instalacje dźwiękowe. W ramach projektu „Wielki Dźwięk nie brzmi” łączy aktywność dźwiękową z zagadnieniami poznawczymi. Twórca projektu „Audiosfera” w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii, gdzie m.in. prowadzi warsztaty słuchania. Pracuje nad autorskim projektem filozoficznym „Listening Philosophy” w którym stara się skonstruować ramy możliwego systemu myślowo-poznawczego wyprowadzonego ze sposobu funkcjonowania zmysłu słuchu i opisać cechy hipotetycznej kultury audiocentrycznej

Łukasz Sochacki

Etnolog, doktor, motocyklista. Asystent w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ i wykładowca na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor książki Boska cząstka i inne mirakula (Kraków 2022) oraz redaktor książki Górlaszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji (Kraków 2020). Od krótkiego czasu zajmuje się się antropologią dźwięku. Pomysłodawca i inspicjent cyklu projektów Fonoteka etnograficzna. więcej o Łukasz Sochacki

Katedra Współczesnych Praktyk Kulturowych | Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Dariusz Czaja

Laboratorium Akustyki Technicznej | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH
dr inż. Adam Pilch
dr inż. Artur Flach
dr inż. Jarosław Rubacha
mgr inż. Aleksandra Chojak
mgr inż. Bartłomiej Chojnacki

Pracownia Audiosfery | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Studio Muzyki Elektroakustycznej | Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
prof. dr hab Marek Chołoniewski

Instytut Pejzażu Dźwiękowego
Marcin Barski
Marcin Dymiter
Rafał Mazur

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie
dr Łukasz Sochacki (w imieniu Zarządu Oddziału)

fonoteka@uj.edu.pl